เว็บไซต์ www.finfinchannel.com ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ www.finfinchannel.com และ แอปพลิเคชัน FINFIN Channel (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “บีวี มีเดีย แอดส์” หรือ “เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ในการพบปะกับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club โดยการให้บริการแพลตฟอร์มยังเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการสื่อสาร หรือร่วมกิจกรรมระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง กับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club อีกด้วย

คำนิยาม เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

"Digital Content" หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึง digital content อื่น ๆ ที่ให้บริการ

"FINFIN Channel" หมายถึง แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่าง ๆ ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ) ที่เป็นของบริษัทฯ รวมกันทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ เข้าใช้ค้นหา ทำการซื้อ ดาวน์โหลด และ/หรือ สตรีม (ส่งผ่านข้อมูล) อ่าน และ/หรือ ใช้ Digital Content หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทางเราเสนอสำหรับการใช้ในอุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และ จัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน

"User Comments" หมายถึง ท่านหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา เงื่อนไขโดยทั่วไป เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของ FINFIN Channel” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

การสร้างบัญชีของท่าน การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชี หรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล แต่ละรายจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชี หากบริษัทพบว่าบุคคลใดทำการสมัคร หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 (หนึ่ง) บัญชี บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการลบบัญชี หรือเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานของท่านและในกรณีนี้ถือว่าดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

คำรับรองของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ภาพประกอบ เพลงประกอบที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือ กระทำการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริต และทำให้ตนเองหรือบุคคลที่ 3 ได้ผลประโยชน์จากการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือการกระทำใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริตนั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษา ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าข้อความหรือ เนื้อหาในการแสดงความคิดเห็นใดมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทาง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง อาทิ ข้อมูลติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่านตกลงและยอมรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

  หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้
 • (1) หากเป็นการทำผิดเล็กน้อย บริษัทฯ จะทำการตักเตือน โดยอาจเป็นการแสดงสัญลักษณ์ซึ่งผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถเห็นได้ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา
 • (2) หากท่านยังผิดเล็กน้อยซ้ำอีกในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ สามารถงดให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน
 • (3) ในกรณีที่ท่านได้รับการปลดการงดการให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวแล้วท่านยังกระทำผิดเล็กน้อยซ้ำอีก บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • (4) ในกรณีที่ท่านกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างรุนแรง บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ สามารถมีดุลพินิจในเรื่องดังกล่าวได้

การเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใด ๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การถ่ายทอดสด และอื่น ๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด ว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา และจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาต อย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้น ๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านรับรองว่าการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่า

สิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้ง นโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้ ข้อมูลความเป็นส่วนตัว ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน ระบบสนับสนุนและการแบ่งปันผลประโยชน์ ระบบสนับสนุน คือ การที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถให้กำลังใจศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ได้โดยตรงจากการรับชมการถ่ายทอดสด หรือเล่นเกมส์ ในรูปแบบของการให้เจ็ม (Gem) โดยที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้ได้เจ็มมา รวมไปถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคเพื่อให้ได้พ้อยท์

  ด้วยการให้ข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณกับ FINFIN Channel คุณ :
 • (1) รับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ข้อมูลไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดที่คุณให้ไว้นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง
 • (2) อนุญาตให้ FINFIN Channel เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่สมัครใจของคุณ; และ
 • (3) อนุญาตให้ FINFIN Channel เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการที่คุณเลือกเพื่อลงชื่อเข้าร่วมหรือใช้ในระหว่างที่เงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลบังคับ

- บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของ Gem และ/หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีกำหนดเวลาและราคาตายตัวสำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคานั้นจะคงมีผลบังคับสำหรับช่วงกำหนดเวลานั้น

- เมื่อซื้อ Gem ของคุณจะใช้ได้อย่างไม่มีกำหนดเวลาจนกว่าบัญชีของคุณจะสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดๆ หรือหากเราไม่สามารถให้บริการบัญชีของคุณได้อย่างถูกกฎหมายอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเลิกการให้ความยินยอม ที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือคงการไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 12 เดือน FINFIN Channel มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และ Gem และเงินในเกมใดๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด

- เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ คุณอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมด Gem และเงินในเกมอื่นใดที่ถูกซื้อทั้งหมดไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถโอนไปยังบริการอื่นใดของ FINFIN Channel ได้อีก

เงื่อนไขอื่นๆ

การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้